Tran huu Trung's Recent Activity

  1. Tran huu Trung liked Nguyễn Thúc Phúc's post in the thread Vấn đề mượn tài liệu liên thư viện.

    Mượn liên thư viện rất khó triển khai, nếu có thì nên cho mượn trực tiếp và có các ràng buộc về mặt tài chính và pháp lý như: - Người mượn...

    Apr 19, 2019 at 1:17 PM