Đọc log và fix lỗi của Dspace

Discussion in 'Hỏi đáp về Dspace' started by Tran huu Trung, Mar 18, 2017.

 1. Tran huu Trung

  Tran huu Trung Active Member

  Trong quá trình vận hành Dspace, việc đọc dspace.log và fix các lỗi là thường xuyên đối với người vận hành phần mềm. Thread này được lập để chia sẻ những lỗi của Dspace (bản 5.x) và cách thức fix các lỗi đó:. Các đoạn báo lỗi của Dspace thường rất dài, chúng ta chỉ cần quan tâm đến các dong bắt đầu bằng ERROR và Cause by:......

  ERROR org.dspace.storage.rdbms.DatabaseManager @ SQL connection Error -
  Lỗi kết nối cơ sở dữ liệu, file dspace.cfg được trỏ database không đúng

  ERROR org.dspace.app.xmlui.cocoon.DSpaceCocoonServletFilter @ Serious Error Occurred Processing Request!
  Caused by: org.apache.cocoon.ProcessingException: Sitemap: error invoking action
  at <map:act type="locale"> - file:///D:/dspacehpu-5.4/webapps/ROOT/sitemap.xmap

  Lỗi Solr (localization) đối với lỗi dạng này fix bằng việc xóa cache tomcat và cần thiết thì re-discovery Dspace, kiểm tra file sitemap.xmap, dspace.cfg giá trị default.locale/webui.support.langguage

  ERROR org.apache.jasper.JasperException: java.lang.NullPointerException
  Lỗi này cho thấy Dspace cố truy cập 1 NULL object. Fix lỗi này thường là clear cache của Tomcat, restart Tomcat.

  ERROR org.dspace.app.xmlui.cocoon.DSpaceCocoonServletFilter @ Client closed the connection before file download was complete
  Lỗi này không quá quan trọng trừ trường hợp xuất hiện quá nhiều. Trong trường hợp xuất hiện quá nhiều kiểm tra lại timeout.connection, thiết lập giá trị JAVA_OPTS của Tomacat và max.connecttion của Postgresql
  Tạ Hồng Đông likes this.
   
  : dspace
 2. Tran huu Trung

  Tran huu Trung Active Member

  Đọc và fix lỗi Dspace

  ERROR org.dspace.app.xmlui.cocoon.DSpaceCocoonServletFilter @ Client closed the connection before file download was complete

  Lỗi này không quá quan trọng thường được bỏ qua trong quá trình kiểm soát lỗi. Lỗi cảnh báo là user kết thúc kết nối trước khi download xong ->Nếu lỗi xuất hiện thường xuyên thì nên rà soát liệu các file lưu giữ có quá lớn đến mức thời gian download quá lâu?

  ERROR Java stacktrace: java.lang.NullPointerException -
  ERROR cocoon.handled - Could not read resource cocoon://DRI/8/community-list

  Lỗi này như được nhắc ở phần trước thuộc về Cocoon, tuy nhiên nếu phương án restart Tomcat và clear cache không giải quyết được vấn đề thì đã xuất hiện lỗi trong bộ xml. Thực hiện lệnh
  mvn test -Dmaven.test.skip=false maven sẽ tiến hành kiểm tra lại và đưa ra các lỗi của xml

  org.postgresql.util.PSQLException: ERROR: update or delete on table "eperson" violates foreign key constraint "resourcepolicy_eperson_id_fkey" on table "resourcepolicy"

  Detail: Key (eperson_id)=(12) is still referenced from table "resourcepolicy".

  Lỗi này không cho phép xóa người dùng vì lý do trong danh sách submission người đó chưa kết thúc ("List pending submissions by this user").

Share This Page