Cài đặt DSpace tự động trên Ubuntu!

Discussion in 'Huớng dẫn, tài liệu Dspace' started by Phạm Quang Quyền, Jul 18, 2019.

 1. Phạm Quang Quyền

  Phạm Quang Quyền Administrator Staff Member

  Đây là các lệnh cài đặt tự động DSpace
  Nguồn: https://github.com/royopa/dspace-auto-install/blob/master/build-dspace

  #!/bin/bash
  # set DSpace version to install
  VERSION_DSPACE="5.2"
  dist=`grep DISTRIB_ID /etc/*-release | awk -F '=' '{print $2}'`
  if [ "$dist" == "Ubuntu" ]; then
  sudo locale-gen en_US en_US.UTF-8 pt_BR.UTF-8
  sudo dpkg-reconfigure locales
  sudo apt-get install -y --force-yes software-properties-common python-software-properties language-pack-en build-essential
  sudo apt-get install -y --force-yes git wget unzip mc openjdk-7-jdk maven curl ant ant-optional tomcat7 postgresql tomcat7-admin
  else
  sudo yum install -y git wget unzip mc openjdk-7-jdk maven curl ant ant-optional tomcat7 postgresql tomcat7-admin
  fi
  # check if user vagrant exists
  vagrant_user_exists=false
  getent passwd vagrant >/dev/null 2>&1 && vagrant_user_exists=true
  # se estiver no vagrant vai para o diretório do auto install
  if $vagrant_user_exists; then
  cd dspace-auto-install
  fi
  #copiar o arquivo do tomcat
  sudo cp tomcat7 /etc/default/tomcat7
  echo Copying LiveCD ROOT webapp to tomcat
  sudo cp -R ROOT /var/lib/tomcat7/webapps/ROOT
  #copiar o arquivo do postgresql
  sudo cp pg_hba.conf /etc/postgresql/*/main/pg_hba.conf
  # Clean up any old installation
  echo Removing /dspace
  sudo rm -rf /dspace/*
  # Make the relevant directories
  echo - Making /dspace
  sudo useradd -m dspace
  sudo mkdir /dspace
  sudo chown dspace /dspace
  # Stop tomcat
  echo Stopping tomcat
  sudo service tomcmvat7 stop
  # Restart postgresql
  echo Restarting service postgresql
  sudo service postgresql restart
  # Create the postgres user and database
  echo Initalise the database
  echo - Dropping old dspace database
  sudo -u postgres dropdb dspace
  echo - Dropping old dspace Postgres users
  sudo -u postgres dropuser dspace
  echo - Creating the dspace Postgres user
  sudo -u postgres psql "-c CREATE USER dspace WITH PASSWORD 'dspace' CREATEDB;"
  echo - Creating the dspace database
  createdb -U dspace dspace
  # Download DSpace
  echo Download DSpace source
  echo - Removing old copy of /dspace-src
  sudo rm -rf /dspace-src/*
  echo - Downloading new copy of DSpace
  wget "https://github.com/DSpace/DSpace/archive/dspace-$VERSION_DSPACE.zip" -O master.zip
  echo - Extracting the DSpace downloaded
  unzip -o "master.zip"
  # Remove unnecessary file
  echo - Removing file downloaded
  sudo rm "master.zip"
  # Check user dspace
  dspace_user_exists=false
  getent passwd dspace >/dev/null 2>&1 && dspace_user_exists=true
  # Make the relevant directories
  echo - Making /dspace-src
  sudo rm -rf /dspace-src/*
  sudo mkdir /dspace-src
  if $vagrant_user_exists; then
  sudo chown vagrant /dspace-src
  fi
  if $dspace_user_exists; then
  sudo chown dspace /dspace-src
  fi
  echo - "Copying DSpace-master to /dspace-src"
  sudo cp -R "DSpace-dspace-$VERSION_DSPACE/"* /dspace-src
  # Remove unnecessary folder
  rm -rf "DSpace-master"
  # Build DSpace-installed
  echo Building DSpace
  # Change build.properties
  echo - Copying build.properties to /dspace-src/build.properties
  sudo cp -f build.properties /dspace-src/build.properties
  # Copy dspace.cfg
  echo - Copying dspace.cfg to /dspace-src/dspace.cfg
  sudo cp -f dspace.cfg /dspace-src/dspace.cfg
  # Copy ROOT
  echo - Copying ROOT to /dspace-src/ROOT
  sudo cp -R ROOT /dspace-src/ROOT
  # Set MAVEN_OPTS with 1024M memory
  echo - Set MAVEN_OPTS with 1024M memory
  export MAVEN_OPTS=-Xmx1024M
  echo - Running 'mvn package' on /dspace-src
  cd /dspace-src/dspace
  sudo mvn -X package
  echo - Coping the customized dspace.cfg to /{dspace-build}/config
  cd ~ && cd dspace-auto-install-master
  sudo cp dspace.cfg "/dspace-src/dspace/target/dspace-installer/config/dspace.cfg"
  echo - Running ant fresh_install
  cd "/dspace-src/dspace/target/dspace-installer/"
  sudo ant fresh_install
  # Create an admin user
  echo Creating a DSpace admin user: username = dspace password = dspace
  sudo /dspace/bin/dspace create-administrator -e dspace -f DSpace -l User -c en -p dspace
  # Delete old tomcat webapps
  echo Deleting old tomcat webapps
  sudo rm -rf /var/lib/tomcat7/webapps/*
  # Copy webapps to tomcat
  echo Link webapps to tomcat
  sudo ln -s /dspace/webapps/jspui /var/lib/tomcat7/webapps/jspui
  sudo ln -s /dspace/webapps/oai /var/lib/tomcat7/webapps/oai
  sudo ln -s /dspace/webapps/rdf /var/lib/tomcat7/webapps/rdf
  sudo ln -s /dspace/webapps/rest /var/lib/tomcat7/webapps/rest
  sudo ln -s /dspace/webapps/solr /var/lib/tomcat7/webapps/solr
  sudo ln -s /dspace/webapps/sword /var/lib/tomcat7/webapps/sword
  sudo ln -s /dspace/webapps/swordv2 /var/lib/tomcat7/webapps/swordv2
  sudo ln -s /dspace/webapps/xmlui /var/lib/tomcat7/webapps/xmlui
  # Start tomcat
  echo Starting tomcat
  if $vagrant_user_exists; then
  sudo usermod -a -G vagrant tomcat7
  fi
  sudo chown tomcat7:tomcat7 /dspace -R
  sudo service tomcat7 restart
  # All done
  echo Build completed!

  Mình chưa thử cài nhưng với kinh nghiệm hiện có, đọc thì thấy rằng đây là nội dung tập hợp toàn bộ quá trình cài đặt DSpace vào hệ thống Ubuntu.
  Giờ chưa có thời gian test, cũng như máy tính của thư viện không còn nên chưa test, nhưng thấy hay cứ đăng lên đây cho anh/chị/em nào có điều kiện thử.
  CHÚC CÁC BẠN THÀNH CÔNG!
   

Share This Page