Chạy Dspace với Auto renew Let's encrypt Nginx Ubuntu 16.04

Discussion in 'Huớng dẫn, tài liệu Dspace' started by Tran huu Trung, Feb 13, 2019.

 1. Tran huu Trung

  Tran huu Trung Active Member

  Thông thường các site của Việt Nam ít để ý đến HTTPS và SSL . Đa phần các trang thư viện điện tử dùng Dspace cài theo mặc định của Dspace nên ko kích hoạt SSL. Sỉte nào đã kích hoạt thì sẽ hiển thị ô khóa bên cạnh đường dẫn, đảm bảo cho các user khi đăng nhập, password gửi đi sẽ được mã hóa khi gửi. Vậy làm thế nào để Dspace có thể chuyển sang dùng HTTPS mà ko mất chi phí SSL cũng như Auto renew SSL (Free SSL chỉ có hiệu lực trong 90 ngày)?
  1. Sử dụng Ubuntu 16.04 trở lên + Nginx

  1.1 Tiến hành cài certbot
  sudo add-apt-repository ppa:certbot/certbot
  sudo apt-get update

  1.2 Cài nginx-certbot

  sudo apt-get install python-certbot-nginx

  1.3 Sửa lại Firewall - Allow Nginx Full

  sudo ufw status
  sudo ufw allow 'Nginx Full'
  sudo ufw delete allow 'Nginx HTTP'

  1.4 Chạy tạo SSL

  sudo certbot --nginx -d example.com -d www.example.com
  (thay bằng domain đang chạy Dspace)

  Output
  Please choose whether or not to redirect HTTP traffic to HTTPS, removing HTTP access.
  -------------------------------------------------------------------------------
  1: No redirect - Make no further changes to the webserver configuration.
  2: Redirect - Make all requests redirect to secure HTTPS access. Choose this for
  new sites, or if you're confident your site works on HTTPS. You can undo this
  change by editing your web server's configuration.
  -------------------------------------------------------------------------------
  Select the appropriate number [1-2] then [enter] (press 'c' to cancel):


  Chọn 1 hoặc 2. Lựa chọn 2 khi chắc chắn các đường dẫn của chúng ta chỉ chạy theo HTTPS (chuyển toàn bộ các listen từ cổng 80 sang 443)

  1.5 Check renewal process (Quá trình renew SSL)
  sudo certbot renew --dry-run

  Finish
   
  : dspace, terminal
 2. Phạm Quang Quyền

  Phạm Quang Quyền Administrator Staff Member

  Thanks anh @Tran huu Trung về bài viết kỹ thuật trong đầu năm mới !

Share This Page