Lỗi tạo tài khoản admin khi cài đặt DSpace 6.2 trên CentOS 7.0 x64

Discussion in 'Hỏi đáp về Dspace' started by Nguyễn Thúc Phúc, Nov 10, 2017.

 1. Đây là dự định từ lâu của mình nhưng chưa thực hiện xong, vì 1 phần thì bận 1 phần thì gặp nhiều vướng mắc nên cài đến đâu hay đến đấy. Hôm nay đến công đoạn cuối cùng bị lỗi nhưng cũng muốn post lên cho anh em tham khảo để cùng tìm hiểu.
  Mình chọn cài DSpace 6.2 trên CentOS là vì phần này trên mạng rất ít chủ yếu hướng dẫn trên Windows và Ubuntu. Hơn nữa mình thấy CentOS dùng ổn định và ít tốn RAM hơn Windows và Ubuntu nhiều. Mình tham khảo nhiều nguồn kể cả trên dreamlib này.
  Các phần mềm cài đặt:
  DSpace 6.2
  1. Java jdk 1.8
  2. Ant 1.9.7
  3. Maven 3.3.9
  4. Postgresql 9.6
  5. Tomcat 8.5
  Tran huu Trung likes this.
 2. 1. Chuẩn bị máy chủ:
  Cài đặt CentOS version 7.0 64 bit (chế độ mini) chỉ cài đặt tối thiểu các gói và chỉ hoạt động bằng chế độ command line.
  Cấu hình cho phép SSH qua mạng LAN: chỉ thay đổi thông số trong file
  Sử dụng công cụ vi (text edit mặc định của hệ điều hành Redhat, CentOS)
  [root@localhost ssh]# vi /etc/ssh/sshd_config
  Bỏ dấu # trước dòng PermitRootLogin yes (nếu là no thì đổi lại thành yes)
  - Máy chủ phải kết nối mạng Internet.
  - Đăng nhập bằng quyền root.
  - Update hệ thống các gói liên quan mới nhất:
  yum update
  - Cài đặt wget, zip và unzip:
  yum install wget
  Total download size: 546 k
  Installed size: 2.0 M
  Nó hỏi: Is this ok [y/d/N]: y
  Gõ y rồi enter.
  Downloading packages:
  wget-1.14-13.el7.x86_64.rpm
  Running transaction check
  Running transaction test
  Transaction test succeeded
  Running transaction
  Warning: RPMDB altered outside of yum.
  Installing : wget-1.14-13.el7.x86_64
  Verifying : wget-1.14-13.el7.x86_64
  Installed:
  wget.x86_64 0:1.14-13.el7
  Tương tự cài đặt zip và unzip:
  yum install zip
  yum install unzip
  Tran huu Trung likes this.
 3. 2. JAVA JDK 1.8:
  Download gói Oracle Java JDK 8u131
  http://www.oracle.com/technetwork/java/javase/downloads/index.html
  upload lên thư mục: /root
  Cài đặt Oracle Java JDK 8u131 : làm theo hướng dẫn của trang sau
  http://www.unixmen.com/install-oracle-java-jdk-8-centos-76-56-4/
  Giải nén jdk-8u131-linux-x64.rpm bằng lệnh sau:
  [root@localhost ~]# rpm -ivh jdk-8u131-linux-x64.rpm
  Kiểm tra phiên bản:
  [root@localhost ~]# java -version
  java version "1.8.0_131"
  Java(TM) SE Runtime Environment (build 1.8.0_131-b11)
  Java HotSpot(TM) 64-Bit Server VM (build 25.131-b11, mixed mode)
  [root@localhost ~]#
  Thiết lập biến môi trường:
  [root@localhost ~]# export JAVA_HOME=/usr/java/jdk1.8.0_131/
  [root@localhost ~]# export PATH=$PATH:$JAVA_HOME
  Kiểm tra:
  echo $JAVA_HOME
  Kết quả màn hình:
  /usr/java/jdk1.8.0_131/
  Hoặc lệnh : echo $PATH
  Kết quả màn hình: /usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/root/bin:/usr/java/jdk1.8.0_131/
  Tuy nhiên các thông số trên sẽ bị mất khi bạn khởi động lại máy chủ, do vậy ta cần thực hiện trên profile để đảm bảo thông số được lưu:
  Tạo 1 file là java.sh trong thư mục /etc/profile.d/ bằng lệnh sau:
  vi /etc/profile.d/java.sh

  Nhấn phím Insert để phần mềm vi chuyển sang chế độ edit (quang sát dòng dưới cùng của cửa sổ):

  Copy và paste các dòng sau vào:

  #!/bin/bash
  JAVA_HOME=/usr/java/jdk1.8.0_25/
  PATH=$JAVA_HOME/bin:$PATH
  export PATH JAVA_HOME
  export CLASSPATH=.
  Màn hình sẽ như này:
  Nhấn phím ESC để thoát chế độ Edit của phần mềm vi.
  Lưu và Thoát phần mềm vi:
  Nhấn dấu 2 chấm, phím w (write) và q (quit): :wq rồi enter (giữa các ký tự :wq không có dấu cách).
  Làm cho nó thực thi bằng cách sử dụng lệnh:
  chmod +x /etc/profile.d/java.sh

  Sau đó, thiết lập các biến môi trường vĩnh viễn bằng cách chạy lệnh sau:
  source /etc/profile.d/java.sh
  Xong phần JAVA nhé! :-D
 4. 3. Cài đặt Apache Ant 1.10.1
  Download trực tiếp bằng lệnh wget: (xem cài đặt wget ở trên)
  wget http://mirrors.viethosting.com/apache//ant/binaries/apache-ant-1.10.1-bin.zip
  Giải nén file apache-ant-1.10.1-bin.zip
  [root@localhost ~]# unzip apache-ant-1.10.1-bin.zip
  Chuyển các file đã giải nén đến thư mục /opt/ directory.
  [root@localhost ~]# mv apache-ant-1.10.1/ /opt/ant
  Make a symlink to ant/bin folder as shown below.
  [root@localhost ~]# ln -s /opt/ant/bin/ant /usr/bin/ant
  Thiết lập biến môi trường của ANT :
  Tạo file ant.sh ở thư mục /etc/profile.d/
  [root@localhost ~]# vi /etc/profile.d/ant.sh
  [root@localhost ~]#
  [root@localhost ~]# chmod +x /etc/profile.d/ant.sh
  [root@localhost ~]# source /etc/profile.d/ant.sh
  Khởi động lại máy chủ CentOS:
  [root@localhost ~]# shutdown -r now

  Kiểm tra thông số:
  [root@localhost ssh]# ant -version
  Apache Ant(TM) version 1.10.1 compiled on February 2 2017
  [root@localhost ssh]# echo $ANT_HOME
  /opt/ant
  [root@localhost ssh]# echo $PATH
  /usr/java/jdk1.8.0_131//bin:/opt/ant/bin:/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/root/bin

  4. Cài đặt APACHE MAVEN 3.5.0
  wget http://mirrors.viethosting.com/apache/maven/maven-3/3.5.0/binaries/apache-maven-3.5.0-bin.zip
  [root@localhost ~]# unzip apache-maven-3.5.0-bin.zip
  Archive: apache-maven-3.5.0-bin.zip
  creating: apache-maven-3.5.0/
  creating: apache-maven-3.5.0/lib/

  Di chuyển (move) apache-maven đến thư mục /opt/maven
  [root@localhost ~]# mv apache-maven-3.5.0/ /opt/maven
  Tạo liên kết đến thư mục maven/bin
  [root@localhost ~]# ln -s /opt/maven/bin/mvn /usr/bin/mvn

  Thiết lập biến môi trường cho Maven:
  Tạo mới file maven.sh trong thư mục /etc/profile.d/
  [root@localhost ~]# vi /etc/profile.d/maven.sh

  Copy và paste nội dung sau vào file maven.sh (cách sử dụng vi tương tự ở trên)
  #!/bin/bash
  MAVEN_HOME=/opt/maven
  PATH=$MAVEN_HOME/bin:$PATH
  export PATH MAVEN_HOME
  export CLASSPATH=.

  [root@localhost ~]# chmod +x /etc/profile.d/maven.sh
  [root@localhost ~]# source /etc/profile.d/maven.sh
  [root@localhost ~]# shutdown -r now

  Kiểm tra:
  mvn -version
  echo $MAVEN_HOME
  echo $PATH

  Xong Maven.

  5. Apache Tomcat
  Bây giờ chúng ta chơi với chú mèo Tom nào…
  wget http://mirrors.viethosting.com/apache/tomcat/tomcat-8/v8.5.15/bin/apache-tomcat-8.5.15.zip

  [root@localhost ~]# mv apache-tomcat-8.5.15/ /opt/tomcat
  [root@localhost ~]#
  [root@localhost ~]# vi /etc/profile.d/tomcat.sh
  [root@localhost ~]# chmod +x /etc/profile.d/tomcat.sh
  [root@localhost ~]# source /etc/profile.d/tomcat.sh
  Now, we have to start the Tomcat server. Before starting Tomcat, give executable permission to the following script files.
  [root@localhost ~]# chmod +x $CATALINA_HOME/bin/startup.sh
  [root@localhost ~]# chmod +x $CATALINA_HOME/bin/shutdown.sh
  [root@localhost ~]# chmod +x $CATALINA_HOME/bin/catalina.sh
  [root@localhost ~]# cd $CATALINA_HOME/bin
  [root@localhost bin]# ./startup.sh
  Using CATALINA_BASE: /opt/tomcat
  Using CATALINA_HOME: /opt/tomcat
  Using CATALINA_TMPDIR: /opt/tomcat/temp
  Using JRE_HOME: /usr/java/jdk1.8.0_131/
  Using CLASSPATH: /opt/tomcat/bin/bootstrap.jar:/opt/tomcat/bin/tomcat-juli
  .jar
  [root@localhost bin]# firewall-cmd --permanent --add-port=8080/tcp
  success
  [root@localhost bin]# firewall-cmd --reload
  successsuccessNow, navigate to http://ip-address:8080 from your web browser. You should see the following screen
  Autostart Tomcat

  #!/bin/sh
  # chkconfig: 2345 80 20

  # Description: Tomcat Start/Shutdown script

  export JAVA_HOME=/usr/java/jdk1.8.0_131

  case $1 in
  start)
  cd /opt/tomcat/bin/
  ./startup.sh
  ;;
  stop)
  cd /opt/tomcat/bin/
  ./shutdown.sh
  ;;
  restart)
  cd /opt/tomcat/bin/
  ./shutdown.sh
  cd /opt/tomcat/bin/
  ./startup.sh
  ;;
  esac
  exit 0
 5. 6. Postgresql
  yum install https://yum.postgresql.org/9.6/redhat/rhel-7-x86_64/pgdg-redhat96-9.6-3.noarch.rpm OK
  yum update
  Cài đặt:
  [root@localhost ~]# yum install postgresql96-server postgresql96-contrib
  Loaded plugins: fastestmirror
  base | 3.6 kB 00:00
  extras | 3.4 kB 00:00
  pgdg96 | 4.1 kB 00:00
  updates | 3.4 kB 00:00
  pgdg96/7/x86_64/primary_db | 147 kB 00:01
  Loading mirror speeds from cached hostfile
  * base: centos-hn.viettelidc.com.vn
  * extras: centos-hn.viettelidc.com.vn
  * updates: centos-hn.viettelidc.com.vn
  Resolving Dependencies
  --> Running transaction check
  ---> Package postgresql96-contrib.x86_64 0:9.6.3-1PGDG.rhel7 will be installed
  --> Processing Dependency: postgresql96-libs(x86-64) = 9.6.3-1PGDG.rhel7 for pac
  (đoạn này dài dòng... cắt bớt)
  --> Finished Dependency Resolution

  Dependencies Resolved

  ================================================================================
  Package Arch Version Repository Size
  ================================================================================
  Installing:
  postgresql96-contrib x86_64 9.6.3-1PGDG.rhel7 pgdg96 563 k
  postgresql96-server x86_64 9.6.3-1PGDG.rhel7 pgdg96 4.3 M
  Installing for dependencies:
  libxslt x86_64 1.1.28-5.el7 base 242 k
  postgresql96 x86_64 9.6.3-1PGDG.rhel7 pgdg96 1.3 M
  postgresql96-libs x86_64 9.6.3-1PGDG.rhel7 pgdg96 310 k

  Transaction Summary
  ================================================================================
  Install 2 Packages (+3 Dependent packages)

  Total download size: 6.7 M
  Installed size: 28 M
  Is this ok [y/d/N]: y
  Downloading packages:
  (1/5): libxslt-1.1.28-5.el7.x86_64.rpm | 242 kB 00:05
  (2/5): postgresql96-contrib-9.6.3-1PGDG.rhel7.x86_64.rpm | 563 kB 00:09
  (3/5): postgresql96-9.6.3-1PGDG.rhel7.x86_64.rpm | 1.3 MB 00:13
  (4/5): postgresql96-server-9.6.3-1PGDG.rhel7.x86_64.rpm | 4.3 MB 00:11
  (5/5): postgresql96-libs-9.6.3-1PGDG.rhel7.x86_64.rpm | 310 kB 00:18
  --------------------------------------------------------------------------------
  Total 241 kB/s | 6.7 MB 00:28
  Running transaction check
  Running transaction test
  Transaction test succeeded
  Running transaction
  Installing : postgresql96-libs-9.6.3-1PGDG.rhel7.x86_64 1/5
  .......
  Verifying : postgresql96-contrib-9.6.3-1PGDG.rhel7.x86_64 5/5

  Installed:
  postgresql96-contrib.x86_64 0:9.6.3-1PGDG.rhel7
  postgresql96-server.x86_64 0:9.6.3-1PGDG.rhel7

  Dependency Installed:
  libxslt.x86_64 0:1.1.28-5.el7
  postgresql96.x86_64 0:9.6.3-1PGDG.rhel7
  postgresql96-libs.x86_64 0:9.6.3-1PGDG.rhel7

  Complete!
  [root@localhost ~]#

  Initialize postgresql database using following command:
  /usr/pgsql-9.6/bin/postgresql96-setup initdb
  systemctl enable postgresql-9.6.service
  systemctl start postgresql-9.6.service

  firewall-cmd --permanent --add-port=5432/tcp
  firewall-cmd --permanent --add-port=80/tcp
  firewall-cmd --reload

  Adjust SELinux

  Run the following command to make PostgreSQL work if SELinux enabled on your system.
  [root@localhost ~]# setsebool -P httpd_can_network_connect_db 1
  Access PostgreSQL command prompt
  Tên cơ sở dữ liệu và cơ sở dữ liệu mặc định là "postgres". Chuyển sang người dùng postgres để thực hiện các hoạt động liên quan đến postgresql:
  [root@localhost /]#
  psql --username=postgres dspace -c "CREATE EXTENSION pgcrypto;" (Không có dòng lệnh này sẽ bị lỗi khi tạo user)
  [root@localhost ~]# su - postgres
  Last login: Thu Nov 2 14:28:09 +07 2017 on pts/0
  -bash-4.2$ psql
  Password:
  psql (9.6.5)-bash-4.2$ createuser -U postgres -d -A -P dspace
  Enter password for new role:
  Enter it again:
  Password:
  -bash-4.2$
  -bash-4.2$ createdb -U dspace -E UNICODE dspace
  Password:
  -bash-4.2$ exit
  logout
  Het huong dan unixmen
  https://wiki.duraspace.org/display/DSDOC6x/Installing DSpace

  [dspace@localhost dspace]$ cd /dspace/dspace-6.2-release/dspace/target/dspace-installer
  [root@localhost dspace-installer]# vi /dspace/dspace-6.2-release/dspace/config/dspace.cfg
  [root@localhost dspace-installer]# ant fresh_install

  [root@localhost dspace-installer]# ant fresh_install
  Buildfile: /dspace/dspace-6.2-release/dspace/target/dspace-installer/build.xml
  init_installation:
  prepare_configs:
  [mkdir] Created dir: /dspace/dspace-6.2-release/dspace/target/dspace-install
  er/config-temp
  [copy] Copying 159 files to /dspace/dspace-6.2-release/dspace/target/dspace
  -installer/config-temp
  [copy] Copying 1 file to /dspace/dspace-6.2-release/dspace/target/dspace-in
  staller/config-temp
  [copy] Copying 16 files to /dspace/dspace-6.2-release/dspace/target/dspace-
  installer/config-temp
  init_configs:
  [copy] Copying 1 file to /dspace/config
  [delete] Deleting directory /dspace/dspace-6.2-release/dspace/target/dspace-installer/config-temp

  test_database:
  [java] 2017-11-02 15:57:59,216 WARN org.dspace.services.email.EmailService
  Impl @ Couldn't get an email session from environment: Need to specify class na
  me in environment or system property, or as an applet parameter, or in an applic
  ation resource file: java.naming.factory.initial
  [java]
  [java] Attempting to connect to database
  [java] Connected successfully!
  [java]
  [java] Database Type: postgres
  [java] Database URL: jdbc:postgresql://localhost:5432/dspace
  [java] Database Schema: public
  [java] Database Username: dspace
  [java] Database Software: PostgreSQL version 9.6.5
  [java] Database Driver: PostgreSQL Native Driver version PostgreSQL 9.4.121
  1
  [java] PostgreSQL 'pgcrypto' extension installed/up-to-date? true (version=
  1.3)
  [java] 2017-11-02 15:57:59,682 WARN org.dspace.services.sessions.SessionRe
  questServiceImpl @ Request interceptor (org.dspace.services.events.SystemEventSe
  rvice$EventRequestInterceptor@32c52931) failed to execute on end (request-639-15
  09613079501): null

  install_code:
  [copy] Copying 8 files to /dspace/bin
  [copy] Copying 175 files to /dspace/lib
  [copy] Copying 5 files to /dspace/etc
  [copy] Copying 52 files to /dspace/solr
  [echo]
  [echo] ====================================================================
  [echo] The DSpace code has been installed.
  [echo] ====================================================================
  [echo]

  fresh_install:
  copy_webapps:
  [copy] Copying 2990 files to /dspace/webapps
  [copy] Copied 302 empty directories to 1 empty directory under /dspace/webapps
  [copy] Copying 10 files to /dspace/webapps
  build_webapps_wars:
  check_geolite:
  init_geolite:
  update_geolite:
  [echo] Downloading: http://geolite.maxmind.com/download/geoip/database/GeoL
  iteCity.dat.gz
  [get] Getting: http://geolite.maxmind.com/download/geoip/database/GeoLiteC
  ity.dat.gz
  [get] To: /dspace/config/GeoLiteCity.dat.gz
  [get] ....................................................
  [get] ....................................................
  [get] ...................
  [gunzip] Expanding GeoLiteCity.dat.gz to /dspace/config/GeoLiteCity.dat
  [delete] Deleting: /dspace/config/GeoLiteCity.dat.gz
  [echo]
  [echo] ====================================================================
  [echo] The DSpace code has been installed.
  [echo]
  [echo] To complete installation, you should do the following:
  [echo]
  [echo] * Setup your Web servlet container (e.g. Tomcat) to look for your
  [echo] DSpace web applications in: /dspace/webapps/
  [echo]
  [echo] OR, copy any web applications from /dspace/webapps/ to
  [echo] the appropriate place for your servlet container.
  [echo] (e.g. '$CATALINA_HOME/webapps' for Tomcat)
  [echo]
  [echo] * Start up your servlet container (e.g. Tomcat). DSpace now will
  [echo] initialize the database on the first startup.
  [echo]
  [echo] * Make an initial administrator account (an e-person) in DSpace:
  [echo] /dspace/bin/dspace create-administrator
  [echo]
  [echo] You should then be able to access your DSpace's 'home page':
  [echo]
  [echo] http://localhost:8080/xmlui
  [echo]
  [echo] ====================================================================
  [echo]

  BUILD SUCCESSFUL
  Total time: 22 seconds
  [root@localhost dspace-installer]# cd /
  [root@localhost /]# cd dspace/
  [root@localhost dspace]# cd webapps/
  [root@localhost webapps]# ls
  jspui oai rdf rest solr sword swordv2 xmlui
  [root@localhost webapps]# cp -r xmlui/ /opt/tomcat/webapps
  [root@localhost webapps]# cp -r oai/ /opt/tomcat/webapps
  [root@localhost webapps]# cp -r solr/ /opt/tomcat/webapps
  [root@localhost webapps]# cp -r sword/ /opt/tomcat/webapps
  [root@localhost webapps]# cp -r swordv2/ /opt/tomcat/webapps
  [root@localhost webapps]# cd /opt/tomcat/conf/Catalina/localhost
  [root@localhost localhost]#
 6. Server.xml
  <Connector port="8080"
  maxThreads="150"
  minSpareThreads="25"
  maxSpareThreads="75"
  enableLookups="false"
  redirectPort="8443"
  acceptCount="100"
  connectionTimeout="20000"
  disableUploadTimeout="true"
  URIEncoding="UTF-8"/>
  [root@localhost /]# /dspace/dspace-6.2-release/dspace/bin/dspace create-administrator
  -bash: /dspace/dspace-6.2-release/dspace/bin/dspace: Permission denied

  Đang bị lỗi ở đây (không tạo được account admin):
  [dspace@localhost dspace-6.2-release]$ ls -lh
  total 132K
  drwxr-xr-x. 9 dspace dspace 101 Nov 1 16:19 dspace
  -rw-r--r--. 1 dspace dspace 1.9K Sep 8 03:29 LICENSE
  -rw-r--r--. 1 dspace dspace 194 Sep 8 03:29 LICENSE_HEADER
  -rw-r--r--. 1 dspace dspace 43K Sep 8 03:29 LICENSES_THIRD_PARTY
  -rw-r--r--. 1 dspace dspace 819 Sep 8 03:29 NOTICE
  -rw-r--r--. 1 dspace dspace 66K Sep 8 03:29 pom.xml
  -rw-r--r--. 1 dspace dspace 4.2K Sep 8 03:29 README.md
  [dspace@localhost dspace-6.2-release]$ cd /
  [dspace@localhost /]$

  Trên đây mình post cụ thể gần như toàn bộ quá trình cài đặt, rất mong anh em giúp sửa chỗ lỗi cuối cùng.
  Phạm Quang Quyền likes this.
 7. Tran huu Trung

  Tran huu Trung Active Member

  @Nguyễn Thúc Phúc
  Mình chưa dùng trên CentOS bao giờ nên cũng không nắm rõ lắm. Mình có mấy ý kiến thế này:
  1. Dspace khuyến cáo nên cài trên tài khoản Superuser - tránh dùng root, nhất là khi chạy ant_fresh_install. Cái này mình không nhớ là vì sao. Bạn tạo tài khoản dspace và làm lại thử xem.
  2. Bạn chạy http://localhost:8080 có lên không?
  3. Ngoài lệnh dspace create-administrator không chạy, các lệnh khác có chạy không?
  4. Lệnh mvn package bạn đã thực hiện chưa?
  5. Trong dspace.cfg nên đưa thông số cho gửi nhận mail luôn (cái này dspace sẽ kiểm tra khi tạo người dùng). Bạn chạy dspace test-email xem Dspace có thể gửi và nhận mail ko?

  Theo mình bạn tạo tài khoản dspace trên máy, quay trở lại bắt đầu thực hiện lại từ chạy mvn package. Good luck and have fun
  Phạm Quang Quyền likes this.
 8. Cám ơn Tran huu Trung ,
  Cuối năm bận quá nên chưa làm tiếp được.
  CentOS trên máy chủ chỉ cài đặt ở giao diện CMD (không cài giao diện đồ hoạ) trên không test trực tiếp bằng http://localhost:8080 mà test bằng IP nội bộ (LAN) thì vẫn lên Tomcat 8.5.
  Sẽ thử làm theo ý của bạn.
  Thanks!

  Attached Files:

  Phạm Quang Quyền likes this.
 9. Tran huu Trung

  Tran huu Trung Active Member

  @Nguyễn Thúc Phúc
  Uh, cài được trên CentOS thì ngon. Bên mình thì chuyển sang dùng Docker rồi. Tuần sau mình sẽ đưa hướng dẫn cài Dspace Docker lên để anh em cùng test xem thế nào.
  nguyenquocuy likes this.

Share This Page