Live DVD Koha 16.11.06, DSpace 6.0, VuFind 3.1.2 và Drupal 7.54

Discussion in 'Cập nhật Live DVD, CD Koha' started by Nguyễn Thúc Phúc, Jan 11, 2018.

  1. Tình cờ tìm được bản Live DVD 1.7 gồm Koha 16.11.06, DSpace 6.0, VuFind 3.1.2 and Drupal 7.54 dùng ok, LiveDVD này được cài trên Light Ubuntu Server 16.04.02 LTS, là Ubuntu Server 16.04.02 LTS đã lược bỏ nhiều thành phần "râu ria" chỉ để lại những gì cần thiết.
    Link: https://sourceforge.net/projects/liblivecd/?source=navbar

Share This Page