Tịch tà kiếm phổ - Hướng dẫn chuyển dữ liệu Dspace bằng lệnh từ bản 3.x sang 6.0

Discussion in 'Huớng dẫn, tài liệu Dspace' started by Tran huu Trung, May 19, 2018.

 1. Tran huu Trung

  Tran huu Trung Active Member

  Nhân dịp có 1 bạn đề nghị hỗ trợ cách thức chuyển dữ liệu từ phiên bản cũ sang phiên bản mới, mình chia sẻ lên đây "bí kíp Tịch tà kiếm phổ" - chuyển dữ liệu từ phiên bản cũ sang phiên bản mới bằng command line:

  Bí kíp “Tịch tà kiếm phổ” import và export Dspace bằng lệnh.

  Khẩu quyết: ”MƯU SỰ TẠI NHÂN, THÀNH SỰ TẠI THIÊN”. Niệm chú 10 lần trước khi luyện.

  Chống chỉ định:

  - Không luyện công với tên thư mục, tên file được lưu bằng tiếng việt, có dấu cách trống…

  - “Dục tốc bất đạt – tránh tẩu hỏa nhập ma”, không luyện công 1 lần cho toàn bộ tài liệu – làm từng phần, theo từng bộ sưu tập (collection) con. Luyện (export) xong tầng (bộ sưu tập) nào là thực hành (import) luôn.

  - Khi chạy import nếu có lỗi tại item nào, vui lòng đọc kỹ đoạn sớ (báo lỗi của lệnh). Không sửa được vui lòng cập nhật item đó vào Dspace mới bằng tay.

  Luyện nội công:

  - Chuẩn bị 1 thư mục trên dspace 3.x để chứa dữ liệu, vị trí : /dspace/….. ngang hàng với /dspace/assetstore, ví dụ /dspace/movedata

  - Lập 1 bảng kê khai đầy đủ, chú ý handle ở đây là đường dẫn các bộ sưu tập (collection). Tạo thêm thư mục trong movedata có thông tin trùng với handle cần chuyển (dspace/movedata/132, /dspace/movedata/246,….)

  import.png

  - Vận hết công lực, miệng nhẩm khẩu quyết, tay chạy lệnh:

  dspace export -t COLLECTION -i collectionID -d /path/to/destination –n number -m

  Ví dụ bộ collection luận văn thạc sỹ:

  dspace export -t COLLECTION -i 123456789/132 -d /dspace/movedata/132 -n 0001 -m

  - Chạy lần lượt đến hết các bộ sưu tập rồi vào thư mục movedata tận hưởng thành quả, kết thúc luyện nội công.

  Luyện ngoại công:

  - Copy thư mục movedata đã tạo sang máy chủ chứa dspace mới => /dspace/movedata.

  - Lập 1 bảng như hình vẽ, kê khai đầy đủ, chú ý handle ở đây là đường dẫn vào các bộ sưu tập (collection). Bộ collection nào chưa tạo trên dspace 6 –lên web tạo mới. Tạo thêm 1 thư mục errỏ ( /dspace/error/132, /dspace/error/246,…)

  export.png

  - Miệng nhẩm khẩu quyết, chạy lệnh:

  dspace import-a -e joe@user.com -c CollectionID -s items_dir -m mapfile

  Ví dụ với bộ sưu tập luận văn thạc sỹ:


  dspace import –a –e trungth@hpu.edu.vn –c 123456789/11 –s /dspace/movedata/132 –m /dspace/error/132/error.m

  - Chạy lệnh dspace index-discovery để tận hưởng thành quả.

  Good luck and have fun!!!
  Last edited: May 19, 2018
   
 2. Phạm Quang Quyền

  Phạm Quang Quyền Administrator Staff Member

Share This Page