Thu vien cho VietKid NZ

Discussion in 'Danh sách TV sử dụng Koha' started by Hoang Son, Apr 28, 2016.

  1. Hoang Son

    Hoang Son New Member

    VietKidNZ là một chương trình đươc xây dựng cho các cháu nhỏ học tiếng Viêt tại Wellington New Zealand. Để các cháu có điều kiện học tập tốt, thư viện sách cho các cháu được xây dựng. Những sách này phần lớn là tranh truyện thiếu nhi mang từ Vietnam sang.

Share This Page